Information till allmänheten gällande risker vid Bostik AB Helsingborg

Varför denna information?

Bostik AB har av Länsstyrelsen beslutats att omfattas av Lag om skydd mot olyckor 2 kap 4§. Detta innebär att företaget bedöms vara en farlig anläggning. Bostik AB bedöms vara en farlig anläggning eftersom företaget hanterar kemikalier som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. De anläggningar som bedöms som farliga anläggningar ska analysera sina risker och utifrån detta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten planera och öva för att kunna hantera en eventuell olycka. För de företag som är farliga anläggningar ska det finnas information som allmänheten kan ta del av. Informationen ska beskriva vad man ska göra om en olycka inträffar vid anläggningen.

Lokalisering

Bostik AB:s anläggning i Helsingborg ligger på Planteringen med adress Strandbadsvägen 22. Verksamheten bedrivs på fastigheten Bostik 1.

Kort beskrivning av Bostik AB

Bostik ingår som ett affärsområde i Arkema-koncernen med huvudkontor i Paris. Bostik AB utvecklar, marknadsför, tillverkar och säljer lim, tätningsmedel, golv- och väggspackel främst för den nordiska marknaden. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett komplett sortiment av dessa produkter till bygg- och färgfackhandeln och entreprenörer kopplade dessa segment. Vi erbjuder även ett sortiment till konsumentledet och utvalda industrier inom främst transportmedels- och byggnadsmaterieltillverkning. Mer information finns på https://www.bostik.com/

Kemikalier och risker

Bostik är en ledande global specialist inom limningsteknik som tillhandahåller lösningar till byggbranschen, konsumentbranschen och industrin. I mer än ett århundrade har vårt företag utvecklat innovativa lösningar för lim och tätning som blir allt smartare och anpassningsbara till de utmaningar som finns i det dagliga livet. Genom hela livet, båda hemma och på kontoret, finns Bostiks smarta produkter överallt i samhället.

Här lagras produkter för konstruktion och konsument samt industriell montering. De produkter som förekommer är vatten- och lösningsmedelsbaserade lim och spackel, butylprodukter, polyuretanprodukter samt cementbaserade pulverprodukter. Företaget har fler än 300 aktiva råvaror och över 1000 färdigprodukter.

Företaget genomför regelbundet riskbedömningar för att kartlägga risker för allmänheten gällande brand och storskalig olycka, med tillhörande riskminsknings åtgärder. Personalen utbildas regelbundet i olycksförebyggande åtgärder för att öka kunskapen vid en eventuell händelse.

De råvaror som hanteras ger inte upphov till okontrollerade kemiska reaktioner. Vid en eventuell brand kommer troligen brandgaser vara ohälsosamma och eventuellt även giftiga.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Fick du hjälp av informationen på sidan?