Information till allmänheten gällande risker vid Frigoscandia AB

Varför denna information?

Frigoscandia AB har av Länsstyrelsen beslutats att omfattas av Lag om skydd mot olyckor 2 kap 4§. Detta innebär att företaget bedöms vara en farlig anläggning. Frigoscandia AB bedöms vara en farlig anläggning eftersom de i anläggningen hanterar större mängder ammoniak. De anläggningar som bedöms som farliga anläggningar ska analysera sina risker och utifrån detta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten planera och öva för att kunna hantera en eventuell olycka. För de företag som är farliga anläggningar ska det finnas information som allmänheten kan ta del av. Informationen ska beskriva vad man ska göra om en olycka inträffar vid anläggningen.

Lokalisering

Landskronavägen 11-21

Kort beskrivning av Frigoscandia AB

Fryshus med lagring av tempererat gods.

Kemikalier och risker

Ammoniak: Inandning av ammoniak kan vara skadligt.  Vid kraftig doft stäng fönster och dörrar. Stäng av ventilationssystemet.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Fick du hjälp av informationen på sidan?