Information till allmänheten gällande risker vid Johanssons Ballast AB, Ängelholms kommun

Varför får du denna information?

Johanssons Ballast AB bedriver bergtäktsverksamhet i Ängelholms kommun. Inom verksamheten hanteras sprängmedel och diesel, dvs. en större mängd explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och förutom explosiva även giftigt vid förtäring och kan i kontakt med brännbart material orsaka brand. Anläggningen omfattas därför av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen, och dess förordning och föreskrift. Detta innebär att bolaget ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen.

Täkten är lokaliserad cirka 3 km öster om Ängelholm och 1,5 km norr om Munka-Ljungby och bedrivs inom fastigheterna Hillarp 2:12, 3:12, 9:3 och 39:2 samt Tåstarp 24:21 i Ängelholms kommun.

Kort beskrivning av verksamheten och dess risker

Vid täktverksamheten produceras årligen mellan cirka 150 000–250 000 ton bergmaterial. Brytningen inleds med att berget blottläggs genom att växtlighet och eventuell matjord tas bort. Därefter borras hål i berget som fylls med sprängmedel. Valet av sprängämne görs efter en samlad bedömning av bl. a. hålets vatteninnehåll, bergets kvalité och hålens lokalisering. Sprängämnena pumpas direkt från en lastbil via en slang ner i borrhålet. Sprängämnets olika ingredienser blandas inte förrän i slangen. Ämnena får explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Innan sprängning och losshållning av berget ljuder en varningssignal.

Vid sprängning ökar mängderna lagrade kemikalier inom verksamheten tillfälligt. Inga sprängämnen förvaras i täkten mellan sprängningarna utan transporteras ut till verksamheten vid varje enskilt sprängtillfälle. Alla spräng- och tändämnen hanteras enligt gällande föreskrifter från MSB.

Sprängämnena som används är explosiva. Risker som föreligger är kopplade till explosion vid värme och öppen eld, stöt, friktion, allt som kan ge upphov till gnistor. Det föreligger även risk för skada om produkten släpps ut i naturen. I händelse av brand föreligger risk för explosion. Brandröken innehåller inga farliga ämnen enligt Sevesolagen men brandrök innehåller gaser såsom kväveoxid och koloxid.

Länsstyrelsen Skåne utövar tillsyn enligt den s.k. Sevesolagen. För mer information och gällande datum för senaste tillsynsbesök se Länsstyrelsen Skånes webbplats, https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/miljo/miljofarlig-verksamhet/seveso-lagen.html

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att allmänheten riskerar att påverkas kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radion för ytterligare information. Du kan även få information via TV och SVT-text sidan 599.

Fick du hjälp av informationen på sidan?