Information till allmänheten gällande risker vid McNeil AB, Helsingborg

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. McNeil AB i Helsingborg omfattas av denna lag.

Lokalisering

McNeil AB:s anläggning i Helsingborg ligger i området kring Stattena. Verksamheten bedrivs på fastigheterna Svalan 6 och Backsvalan 37.

Kort beskrivning av McNeil AB

McNeil AB utvecklar och tillverkar läkemedel främst för rökavvänjning. Produkterna säljs till över 80 länder globalt. Huvudelen av sortimentet består av Nicorette tuggummi, tabletter, munspray, nässpray och inhaler. Utöver dessa produkter tillverkas även mindre mängder smärtstillande tabletter. Produkterna säljs på apotek och i livsmedelsbutiker.

Kemikalier och risker

Inom verksamheten används nikotinföreningar, både i fast och flytande form. Nikotin är giftigt vid direkt kontakt med ämnet. Företaget hanterar även flera olika smakämnen (till exempel pepparmint, frukt, kanelmint). Dessa smakämnen är i vissa fall brandfarliga och/eller farliga för miljön vid ett utsläpp i vatten. Till några av företagets produkter används etanol i tillverkningsprocessen. Etanol klassas som brandfarligt. Utöver dessa råvaror används olika pulverformiga fyllnadsmedel.

De riskbedömningar som regelbundet genomförs visar att riskerna för allmänheten vid en brand eller storskalig olycka inom verksamheten är mycket begränsade. Någon risk för förgiftningsskador finns inte utanför företaget. Under våren 2020 uppdaterades bland annat riskanalyserna för etanol, nikotin, pulverhantering och kvävgas samt en övergripande riskanalys för hela verksamheten. Anläggningen skyddas mot brand genom sprinklerinstallationer i samtliga produktionsbyggnader. All personal, som hanterar nikotin och andra kemikalier, genomgår särskild utbildning och samtlig personal genomgår regelbundet brandutbildning i samarbete med räddningstjänsten.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Senaste tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes av Länsstyrelsen i Skåne. Datum för senaste tillsyn finns att hämta på Senaste tillsynsbesök – Länsstyrelsen Skåne. Samtliga påpekanden som framkom vid besöket har åtgärdats.

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område hittar du på rsnv.se. Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?