Information till allmänheten gällande risker vid PostNord TPL, Helsingborg

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. PostNord AB i Helsingborg omfattas av denna lag.

Lokalisering

PostNord TPL:s anläggning i Helsingborg ligger på Planteringen. Verksamheten bedrivs på fastigheten Hästhagen 4.

Kort beskrivning av PostNord TPL, Helsingborg

PostNord är en av Nordens ledande leverantörer av kompletta logistiklösningar. Det inkluderar globala transporter, lagerhållning, e-handel, tullservice, förädlingstjänster och distribution till både företag och privatpersoner på den nordiska marknaden och inom Europa.

Kemikalier och risker

Inom PostNords TPL-verksamhet i Helsingborg lagras städ och rengöringsprodukter i koncentrerad form. Dessa ämnen är i vissa fall brandfarliga och/eller farliga för miljön vid ett utsläpp i vatten. I lokalerna lagras även brandreaktiva varor innehållande väteperoxider och organiska peroxider. Hanteringen av varorna består av förflyttning och förvaring och all hantering sker i slutna förpackningar.

Den riskutredning som är gjord kartlägger de risker som finns inom verksamheten, risker verksamheten kan utsätta omgivningen för samt de risker omgivningen kan medföra för verksamheten och säkerställer att hanteringen av varorna uppfyller de krav som samhället ställer på sådan hantering.

Brandfarliga produkter lagras i brandtekniskt avskiljda rum och separerade klassvis, inga golvbrunnar finns i lokalen och lager för brandfarlig vätska har särskild invallning för att hindra ett eventuellt läckage att spridas. Anläggningen har automatiskt brandlarm med direkt överföring till Räddningstjänsten samt är låst, larmat och övervakat.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförds av Länsstyrelsen i Skåne. Senaste tillsynsdatum finns på Länsstyrelsens hemsida.

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område hittar du på vår sida om farliga verksamheter. Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?