Information till allmänheten gällande risker vid Rangerbangården Helsingborg

Varför denna information?

Helsingborgs Rangerbangård har av Länsstyrelsen beslutats att definieras som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kap 4§. Helsingborgs Rangerbangård bedöms vara en farlig verksamhet eftersom de i anläggningen hanterar större mängder farligt gods. Sådana anläggningar ska analysera sina risker och utifrån detta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten planera och öva för att kunna hantera en eventuell olycka. För de verksamheter som bedöms som farliga anläggningar ska det finnas information som allmänheten kan ta del av. Informationen ska beskriva vad man ska göra om en olycka inträffar vid anläggningen.

Lokalisering

Rännarbanan 19 i Helsingborg.

Kort beskrivning av Helsingborgs Rangerbangård

På Helsingborgs Rangerbangård rangeras en stor mängd av gods. Godståg rangeras (möbleras) om för att godset ska gå med rätt tåg till rätt adressat. Hanteringen omfattar även vagnar med farligt gods inom samtliga ämnesgrupper. Inga ämnen exponeras på rangerbangården.

Kemikalier och risker

På Rangerbangården förekommer ämnen inom samtliga ämnesgrupper för farligt gods.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Fick du hjälp av informationen på sidan?