Information till allmänheten gällande risker vid Solenis Sweden AB Helsingborg

OBS.Finns en ny version

Varför denna information?

Enligt Seveso III –direktivet ska verksamheter lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. Solenis Sweden AB i Helsingborg omfattas av denna lag.

Lokalisering

Solenis Sweden AB:s anläggning i Helsingborg ligger i området Högasten. Verksamheten bedrivs på fastigheten Ven 12.

Kort beskrivning av Solenis Sweden AB

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken avseende tillverkning av process- och prestationskemikalier. Detta innebär att bolaget har ett kontrollprogram som accepterats av tillsynsmyndigheten som är Länsstyrelsen i Skåne län.

Solenis Sweden AB  är medlem i Ansvar och Omsorg, som är kemiindustrins åtagande för kontinuerliga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö. Bolagets ledningsystem är globalt certifierat enligt ISO 14001, OHSAS 18001 och RC 14001.

Kemikalier och risker

Inom Solenis hanteras ett antal produkter i sådana mängder att de omfattas av den lägre kravnivån enligt det nya Seveso III direktivet. Dessa är bl.a. dietylentriamin, epiklorhydrin, formalin, cyklohexylamin och akrylsyra. Det är i första hand olyckor med dessa kemikalier som skulle kunna ha en påverkan utanför industriområdet. För att förebygga olyckor och minska följderna av dem arbetar Solenis tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Samarbetet innebär bland annat att det finns en gemensam beredskapsplan och en insatsplan som används vid en insats. De anställda tränas för att snabbt kunna ingripa och begränsa skadornas effekt om en olycka skulle inträffa och räddningstjänsten får goda kunskaper om hur området kring företagen ser ut och vilka risker som finns

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Senaste tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes av Länsstyrelsen i Skåne 2017-10-27. Samtliga påpekanden som framkom vid besöket har åtgärdats.

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område hittar du på rsnv.se. Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?