Information till allmänheten gällande risker vid SouthCoat AB Helsingborg

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. SouthCoat AB i Helsingborg omfattas av denna lag.

Lokalisering

SouthCoat AB:s anläggning i Helsingborg ligger i anslutning till industriområdet Gåsebäck, respektive Västhamnen. Verksamheten bedrivs på fastigheten Arabien 9.

Kort beskrivning av SouthCoat AB

SouthCoat AB utvecklar, tillverkar och säljer färg- och lackprodukter, samt bindemedel för färg och lack.  Färg- och lackprodukterna är huvudsakligen värmehärdande lacker för metall, dvs för industriellt bruk. Kunder finns främst i Skandinavien och i Östeuropa. De bindemedel som tillverkas används dels i egen färg och lack, men säljs också till andra skandinaviska färgtillverkare.

Kemikalier och risker

Tillverkning av färg och lack sker genom blandning av råvaror.

De kemikalier som används vid färgtillverkning är:

  • Pigment
  • Fyllnadsmedel
  • Bindemedel
  • Lösningsmedel
  • Tillsatsmedel

Tillverkning av bindemedel sker genom kontrollerade kemiska reaktioner i slutna reaktorer genom upphettning av vegetabiliska oljor, fettsyror, och/eller organiska syror, samt polyoler till ca 230 grader De kemikalier som används vid bindemedelstillverkning är:

  • Vegetabiliska oljor
  • Fettsyror
  • Andra organiska syror i fast form (ej frätande)
  • Lösningsmedel
  • Tillsatsmedel

Lösningsmedel används för vattenavdrivning i reaktionen, samt för spädning av det färdigreagerade bindemedlet.

Totalt används ca 260 olika råvaror i bolagets produktion.

Bakgrunden till att SouthCoat omfattas av Seveso-lagstiftningen är att bolaget lagrar en större mängd produkter som är ”Farliga för vattenmiljön” om ett utsläpp skulle ske.

De riskanalyser som bolaget har gjort visar att betydande utsläpp av farliga ämnen till vatten från anläggningen endast bedöms kunna förekomma i samband med en okontrollerad brand vid anläggningen.

De riskbedömningar som regelbundet genomförs visar att riskerna för allmänheten vid en brand eller storskalig olycka inom verksamheten är mycket begränsade. Bland annat är samtliga produktionslokaler och lager skyddade av antingen sprinkler-system eller skumsläcknings-system.

SouthCoat har ett strukturerat säkerhetsarbete med fokus på att minimera risker i verksamheten. För ändamålet finns bland annat Riskanalyser, Säkerhetsledningssystem och Beredskapsplan. Personalen utbildas regelbundet i brandskydd och i kemikaliehantering.

De produkter som används kan inte ge upphov till okontrollerade kemiska reaktioner vid blandning. Vid en eventuell brand bedöms brandgaserna vara ohälsosamma, och kan vara giftiga.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Länsstyrelsen Skåne genomförde den senaste tillsynen enligt sin tillsynsplan under september 2021 tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Information

Mer information om VMA och andra verksamheter inom Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område hittar du på rsnv.se. Du kan även få mer information genom att ta kontakt med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?