Information till allmänheten gällande risker vid Sven Jönsson cykelaffär, Billesholm

Varför denna information?

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. Sven Jönssons Cykelaffär AB omfattas av denna lag.

Lokalisering

Sven Jönssons Cykelaffär AB är belägen på Billesholmsvägen 95 i Billesholm inom fastigheterna Södra Vram 5:4 och 6:3.

Kort beskrivning av verksamheten

Under större delen av året består verksamheten till största del av försäljning av cyklar samt kringutrustning. Utöver detta sker även försäljning av fyrverkeriartiklar i en lokal inom verksamhetsområdet. Drygt 500 meter norr om försäljningslokalen inom fastigheten Södra Vram 6:3 ligger fyrverkerilagret.

Kemikalier och risker

Den viktigaste beståndsdelen i en fyrverkeriartikel ur risksynpunkt är svartkrutet vilket i likhet med Trotyl (TNT) både innehåller bränslet och oxidationsmedlet. Svartkrut kan således förbrännas även vid begränsad tillgång på syre. Vid händelse av en brand i något av lagerutrymmena med fyrverkeriartiklar föreligger risk för en kedjereaktion, dvs. att en betydande mängd av fyrverkeriartiklarna exploderar mer eller mindre momentant. Verksamhetens lager med fyrverkeriartiklar är placerat så att ett tillräckligt skyddsavstånd mot omgivningen upprätthålls med hänsyn till risken för explosion.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). I området kring anläggningen finns inget utomhusvarningssystem, men du kan få ett SMS till din mobiltelefon. SMS kan skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka. Om du får ett VMA meddelande innebär det att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförs av Länsstyrelsen i Skåne. Tidpunkt för senaste tillsyn hittar du på Seveso-lagen | Företag | Länsstyrelsen Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?