Information till allmänheten gällande Saint-Gobain Sweden AB ISOVER i Billesholm

Varför denna information

Från den 1 juni 2015 ska Seveso III – direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Direktivet innebär att alla verksamheter som omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska lämna information till allmänheten om riskerna för omgivningen. Saint-Gobain Sweden AB ISOVER omfattas sedan 2022 av denna lag.

Lokalisering

Saint Gobain Sweden AB, ISOVER är belägen på Storgatan 29, i Billesholm inom fastigheterna Billesholms gård 1:21 m.fl.

Kort beskrivning av verksamheten

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER tillverkar glasullsisolering i Sverige och är en del av den globala Saint-Gobain-koncernen. Glasullsisolering tillverkas genom smältning av stora delar returglas. Hantering av smält glas är beroende av kontinuerlig drift och anläggningen drivs kontinuerligt under 24 timmar per dygn och 7 dygn per vecka. Vid verksamheten hanteras en större mängd kemikalier varför ISOVER berörs av Seveso-lagstiftningen.

Vilka risker finns och vad behöver du veta?

Kemikalierna som ISOVER hanterar är brandfarliga, skadliga för miljön och för människor om de inte hanteras på rätt vis.

De händelser som kan påverka omgivningen utanför verksamheten är främst kopplade till hantering av LPG (gasol) och natriumhypoklorit-lösningar.

Liquid Petroleum Gas (LPG): I genomförd riskanalys på anläggningen har läckage eller någon form av LPG-utsläpp identifierats som en skadehändelse som vidare kan leda till en möjlig brand eller explosion. T.ex. skulle ett läckage kunna ske vid slangbrott under lossning eller ihändelse av ett rörbrott på LPG-ledning genom exempelvis påkörning. Då LPG är en tung gas kommer gasen framför allt sprida sig längs marken och kan ansamlas i lågpunkter och hörn. Vid denna typ av händelse finns risk för brand eller explosion. Men, företaget har fastställt flera förebyggande åtgärder och risken för händelse är därmed låg.

Natriumhypoklorit: Lösningen är främst farlig för miljön. Den största risken är kopplat till läckage till miljön med förorening och förgiftning av mark och grundvattnen som konsekvens. Företaget har fastställt flera förebyggande åtgärder och risken för händelse är därmed låg.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). I området kring anläggningen finns inget utomhusvarningssystem, men du kan få ett SMS till din mobiltelefon. SMS kan skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka. Om du får ett VMA meddelande innebär det att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomförs av Länsstyrelsen i Skåne. Tidpunkt för senaste tillsyn hittar du på Länsstyrelsens hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?