Eldning och grillning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. Observera att det generellt inte är längre tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Eldningsförbud på grund av risk för spridning till skog och mark

Kommunerna i Skåne nordväst kan besluta om eldningsförbud när det finns särskilda skäl för detta. Läs mer om regler för eldningsförbud.

Förbudet grundas på förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Brandriskbedömning

Brandriskvärde 1-3: Eldning sker under eget ansvar
Brandriskvärde 4-5E: Generellt eldningsförbud för kommunerna i nordvästra Skåne

Läs mer om värdena på sidan om brandriskprognos.

När det råder eldningsförbud gäller särskilda regler för hur och var du får grilla. Läs mer på sidan om brandriskprognos eller i respektive kommuns föreskrift för att se vad som gäller vid de olika brandriskvärdena.

Kommunernas föreskrifter

Förbud att elda trädgårdsavfall

Av miljöskäl är det är generellt inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall, oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Enligt nytt EU-direktiv ska trädgårdsavfallet antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. Kommunen har möjlighet att göra undantag om särskilda skäl finns. Vill du veta mer, kontakta din hemkommun eller se deras hemsidor. Det omfattar även valborgsmässobål/majbrasor, se mer under rubriken Valborgsmässobål nedan.

Ved omfattas inte av förbudet.

Att tänka på vid eldning

 • Kontrollera att det är tillåtet att elda på platsen och om det råder eldningsförbud.
 • Ha alltid uppsikt över elden,
 • Elden bör placeras på ett säkert avstånd från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation. Vad som är säkert avstånd beror på de aktuella förutsättningarna vid eldningen. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.
 • Släckredskap bör, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112 !
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Undvik att elda om det blåser mycket.

Det här gäller om du tänker ordna ett valborgsmässobål

 • Sök tillstånd hos polisen om du vill elda på allmän plats.
 • Kontrollera med din kommun om det är tillåtet att elda valborgsmässobål. Vissa kommuner tillåter inte privata bål utan endast bål med beviljat polistillstånd för allmän sammankomst. Dispens söks hos miljöavdelningen i kommunen.
 • Placera bålet minst 75 meter från byggnader och inte under telefonledningar eller liknande.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris.
 • Röken från bålet får inte driva in över bostäder och vägar.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning.
 • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.

Kommunala grillplatser

Här hittar du av kommunen upprättade grillplatserna

Så grillar du säkert med gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.
 • Ha alltid telefon med om något händer.

Så grillar du säkert med kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Så grillar du säkert med engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.
 • Ha alltid telefon med om något händer.

Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Ha alltid telefon med om något händer.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.

Fick du hjälp av informationen på sidan?