Skolor

En skolas SBA ska vara anpassat till byggnadens och verksamhetens förutsättningar. Tänk exempelvis på att det är svårare för barn i lågstadiet att utrymma på egen hand än vad det är för de äldre barnen. Ändå kan lokalerna som de olika gamla barnen vistas i se lika ut. Därför kan era rutiner vid larm vara väldigt viktiga.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här.

Brand- och utrymningslarm

Krav på automatiskt brand- och utrymningslarm ställs i de fall när personer kan bli innestängda vid en brand. Exempelvis om en korridor är den enda vägen ut från ett klassrum, ska korridoren vara försett med ett brandlarm. Brandlarmet ska uppfylla SBF regelverk.

Klädförvaring

Kläder som hänger fritt i en korridor kan medföra en mycket snabb brandspridning om det skulle börja brinna. Dessutom skulle röken bli kraftig och extremt giftig. Kläder bör därför förvaras i plåtskåp eller i utrymmen som är brandtekniskt avskilda från korridorerna.

Släckutrustning

Handbrandsläckare och inomhusbrandposter utsätts ibland för skadegörelse och okynnesanvändning på skolor. På en skola kan det därför vara aktuellt med tätare kontroller av släckutrusningen i det systematiska brandskyddsarbetet. Tänk på att släckutrustningen inte får låsas fast eller låsas in, inte heller får den förses med andra plomber än den ursprungliga.

Läs mer om släckutrustning här.

Aula och samlingslokaler

Skolornas aulor är en gång i tiden gjorda för och anpassade till skolverksamhet enligt dåtidens brandkrav. Men med tiden har kraven förändrats och dessutom hyrs aulor och andra lokaler ut till utomstående. Om lokalen ska användas vid arrangemang eller uthyrningar där andra än skolans egna elever och personal deltar, och personantalet överstiger 150, kategoriseras lokalen som samlingslokal. För en samlingslokal ställs högre krav på ytskikt, utrymningslarm och nödbelysning.

Läs mer om samlingslokal här.

Dörr i brandcellsgränser

På skolor används ofta tidur eller larm för att låsa eller låsa upp både inner- och ytterdörrar. I många fall låses även trapphusdörrar upp med automatik, men om installationen är felaktigt utförd så kommer den brandavskiljande funktionen samtidigt att sättas ur spel. En dörr i brandcellsgräns måste alltid vara reglad med kolv som öppnas med handtag. Kontakta oss om du är osäker på era dörrar.

Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning ställs högre krav på brandskyddet. Läs mer om tillfällig övernattning här eller kontakta oss.

Containrar och sopkärl

Skolor och förskolor drabbas ofta av anlagda bränder. Det är därför viktigt att området runt byggnaderna hålls fritt från brännbart material. Sopkärl och containrar ska placeras på tryggt avstånd från byggnaden och kärlen bör vara inlåsta eller fastgjorda. Papperskorgar utomhus bör tömmas dagligen och det bör inte finnas papperskorgar i vindfång, nära fönster eller under takfot.

Läs mer om containrar och sopkärl här.

Brandfarliga varor

Det är vanligt att skolor har brandfarliga vätskor och gaser till sin undervisning. Dessa brandfarliga ämnen ska förvaras skyddat mot brand och obehörig åtkomst. De får med andra ord inte stå framme i ett klassrum när de inte används. Förvaringsskåpet ska vara godkänt för ändamålet och ska vara låst om det står i ett klassrum eller i ett annat utrymme som eleverna har tillträde till.

Beroende på vilka mängder som hanteras, kan ni behöva ha tillstånd för det. Blankett för ansökan finns på e-tjänster och blanketter.

Brännugn, keramikugn

En keramikugn ska användas på ett säkert sätt. Tänk på att:

  • följa tillverkarens anvisningar
  • lokalen ska vara bra ventilerad när ugnen används
  • inte förvara brännbart material i ugnens närhet
  • runt ugnen ska det vara helt fritt. Avstånd till vägg eller föremål ska vara minst 50 cm på sidor och baksida, samt 100 cm på framsidan
  • ugnen bör gå att slå av med en brytare som är placerad på säkert avstånd från ugnen
  • ugnen används med försiktighet och alltid med en närvarande lärare. Var särskilt uppmärksam på att något brännbart inte följer med in i ugnen. En liten träskiva eller ett brännbart underlägg kan ge upphov till kraftig rök.

Fick du hjälp av informationen på sidan?