Terassvärmare

Terrassvärmare förlänger både kvällar och somrar på uteserveringarna. Eftersom gasol är mycket brandfarligt måste terrassvärmarna hanteras på rätt sätt för att inte utgöra en fara för er, era gäster eller andra som vistas i närheten. Beroende på vilka mängder gasol som ni kommer att hantera, så kan ni även behöva tillstånd för terrassvärmarna. I så fall får ni inte ta hem gasol innan ni har fått ert tillståndsbevis.

Tänk på att:

 • terrassvärmaren ska vara CE-märkt
 • den är endast avsedd för utomhusbruk och får inte användas i uterum eller tält
 • avstånd till brännbart material ska vara minst enligt tillverkarens rekommendationer eller om sådana saknas, minst 0,60 meter åt alla håll
 • inför säsongen ska terrassvärmaren kontrolleras enligt tillverkarens instruktioner
 • täthetsprovning ska utföras varje gång en gasolflaska byts
 • värmarna ska vara placerade så att de inte riskerar att välta. Förankring kan behövas
 • placeringen får inte hindra en utrymning.

Tillstånd

Tillstånd för terrassvärmare krävs om:

 • tillstånd redan finns för gasol eller annan brandfarlig vara. Då ska ni söka ett kompletterande tillstånd
 • den totala mängden gasol överstiger 60 liter
 • gasolen förvaras i ett utrymme i restaurangen när den inte används.

Tillstånd kan också behövas i andra fall beroende på olika förutsättningar. Kontakta oss om du är osäker på om tillstånd krävs eller inte

Tillståndsansökan hittar du bland e-tjänster och blanketter.

Förvaring

Gasolflaskorna ska efter stängning förvaras inlåsta på en säker plats. Kravet omfattar både fulla och tomma gasflaskor. Gasflaskorna får inte förvaras tillsammans med brandfarlig vätska eller lätt antändbart material, till exempel papper och kartong. Gasolflaskorna kan förvaras på olika sätt, exempelvis:

 • gasolflaskan kan vara kvar i värmaren om det finns ett lås som hindrar att någon kan ta eller skada gasolflaskan och om det inte är möjligt att öppna flaskventilen. Gasolflaskans placeringen i värmaren är jämförbart med förvaring i ett plåtskåp och ska då följa de krav som gäller, det vill säga tre meter till öppningar i fasad och utrymmen där läckande gas annars kan samlas
 • förvaring inomhus i ett brandtekniskt avskilt (brandteknisk klass EI 30) och ventilerat utrymme. Om förvaring sker i en publik lokal och den förvarade mängden överstiger 250 liter krävs brandteknisk avskiljning i klass EI 60. Skåp för förvaring av gasol inomhus ska uppfylla standarden SS-EN 14470-2 eller motsvarande och vara ventilerat till det fria
 • förvaring utomhus skyddat av ett två meter högt staket och tre meter från öppningar i fasad och utrymmen där gas annars kan ansamlas. Alternativt avskilt i låst skåp i brandteknisk klass EI 30 (EI 60 om mängden överstiger 250 liter).

Förvaringsutrymme ska ha varningsskylt som upplyser om förvaring av gasolflaskor samt förbudsskylt mot rökning och öppen eld.

Fick du hjälp av informationen på sidan?