Om Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Fyra brandmän sittandes bak på en brandbil

Olyckor kommer att inträffa. Förbundets vision är att det ska ske så sällan som möjligt samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Visionen innebär att en hög färdighet måste upprätthållas så väl i förebyggande verk­samhet som vid genomförande av räddningsin­satser och åtgärder därefter.

Förbundet ska återkommande reflektera över vilka behov samhället har av förbundet och dess verksamhet. Arbetet ska präglas av öppenhet både internt och externt. Det ska finnas en nyfikenhet på nya lösningar så att verksamheten utvecklas. Förbundet ska aktivt samverka med andra organisationer och myndigheter i syfte att underlätta arbetet med att nå visionen. I arbetet ska mervärde skapas för medborgaren.

Fokus på medborgaren

Med medborgare avses personer som bor eller vistas i kommunerna samt verksamheter och juridiska personer som bedriver verksamhet i området. Förbundet har ett tydligt lagstad­gat uppdrag och ett väl beskrivet uppdrag från medlemskommunerna i förbundsordningen. Förbundet ska dock bedrivas med en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver och för­bundsordningen förevisar. Fokus i förbundets arbete ska främst vara medborgarnas behov, i de olika kommunerna.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i siffror:

  • Omfattar ca 217 000 invånare.
  • Yta, cirka 1202 km2
  • Ekonomisk omslutning ca 211 mnkr
  • Fyra heltidsstationer, fem deltidsstationer samt RSNV-räddningsvärn

Inom organisationen arbetar totalt cirka 275 medarbetare fördelat enligt:

  • Operativ personal heltid ca 110 st
  • Operativ personal deltid ca 105 st
  • Myndighetsutövning, administrativ och service ca 60 st.

Fick du hjälp av informationen på sidan?