Restauranger

Ni ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga brand och minimera konsekvenserna om brand ändå skulle uppstå. Det är viktigt att ni har både tekniskt och organisatoriskt brandskydd, och omfattningen är givetvis beroende på vilken storlek och typ av verksamhet ni har. Det förebyggande brandskyddsarbetet behöver inte vara lika omfattande på en liten lunchrestaurang som för en stor nattklubb.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här.

Släckutrusning

Det ska finnas handbrandsläckare i restaurangen enligt de instruktioner som vi ger här. Vi rekommenderar även att ni kompletterar med en kolsyresläckare som ni kan använda i köket. En kolsyresläckare är inte alltid lika effektiv men smutsar inte ner.

Om köket har utrusning som medför större brandrisk, exempelvis gasolanläggning, stekbord eller fritös, kan köket behöva förses med ett fast släcksystem. Systemet ska aktiveras automatiskt eller manuellt med ett knapptryck på en säker plats.

Istället för ett fast släcksystem, kan köket brandtekniskt skiljas av från serveringen. Då måste det bland annat finnas brandklassade dörrar och brandspjäll i ventilation mellan kök och servering.

Gasolanläggning

En mindre gasolanläggning, exempelvis köksutrustning, ska vara utformad enligt gällande föreskrifter inom lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreskrifterna anses vara uppfyllda om anläggningen uppfyller Energigas Sveriges anvisningar för flaskgasol, FGA 2012. I samband med tillståndsansökan ska ni lämna ett skriftligt intyg på att anläggningen uppfyller FGA 2012 eller ska ni på annat sätt visa att reglerna är uppfyllda.

Gasolflaskor ska skyddas mot brand och mot obehöriga. Flaskorna ska därför förvaras i ett låst utrymme som är brandtekniskt avskilt från övriga delar av lokalen. Vid förvaring utomhus krävs ingen brandavskiljning om avståndet till dörrar och fönster är mer än 3 meter.

Om ni vill förvara gasolflaskorna inomhus, ska flaskorna stå i ett skåp som uppfyller EN 14470-2. Om mängden gasol är maximalt 250 liter ska skåpet ha klass G30, i annat fall G90. Plåtskåp som är förstärkta med minerit eller liknande är inte godkända för inomhusbruk och kommer inte att godkännas när ni söker nytt tillstånd. Om ni har ett sådant skåp, så måste ni byta ut det till ett skåp som uppfyller EN 14470-2 eller motsvarande innan ni behöver förnya ert tillstånd för hantering av gasol. Observera att ett skåp enligt SS-EN 14470-2 inte får rymma mer än 220 liter gas, vilket motsvarar två P45:or. Om ni behöver mer än 220 liter gas måste ni därför ha mer än ett skåp.

Ni måste ha tillstånd för att få använda gasolanläggningen. Tillståndsansökan finns på e-tjänster och blanketter.

Läs mer om mindre gasolanläggningar här och mer om tillståndsprocessen här.

Terrassvärmare

Terrassvärmare med gasol ska hanteras på rätt sätt när den används, och förvaras rätt när den inte används. I vissa fall kan ni behöva tillstånd från oss innan ni får ta hem gasol till terrassvärmarna. Läs mer om terrassvärmare här.

Elektriska värmare, exempelvis IR-värmare, ska vara CE-märkt och ha en godkänd elanslutning. Värmaren ska placeras på betryggande avstånd från brännbart material. Följ tillverkarens anvisningar.

Serveringtillstånd

När ni söker utskänkningstillstånd så blir ni automatiskt kontaktade av oss. Vi vill avtala ett möte med er där vi tillsammans tittar på om lokalens brandskydd är lämplig för den tänkta verksamheten. Serveringstillståndet beviljas inte innan eventuella brister är åtgärdade.

Personantal

Ni får aldrig, inte ens vid enstaka tillfällen, ta in fler personer i lokalen än vad den är godkänd för. Om ni inte vet hur många ni får ta in, eller vill utöka det godkända personantalet, måste ni anlita någon som kan beräkna detta, exempelvis en brandkonsult. Beräkningen ska finnas dokumenterad och en kopia skickas till oss. Glöm inte att även meddela den myndighet som har beviljat ert serverings- eller arrangemangstillstånd.

Tänk på att personantalet inkluderar alla som samtidigt vistas i lokalen, dvs. även personal. Tänk också på att ventilation eller andra installationer också är dimensionerade för ett visst antal personer.

Om ni vill kontrollera att ni inte tar in för många enligt vissa grundläggande principer,  kan ni läsa mer här.

Samlingslokal

Om ni vid något tillfälle är fler än 150 personer i lokalen klassas den som samlingslokal. I en samlingslokal är brandskyddskraven högre. Läs mer om samlingslokaler här.

Observera att de högre kraven ställs även om ni endast vid enstaka tillfällen är fler än 150 personer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?