Personantal i publika lokaler

Det finns många faktorer som avgör hur många personer som får vistas i en lokal. Vid en brand eller annan oönskad händelse ska alla kunna utrymma tillräckligt snabbt och säkert från byggnaden. Därför kan de tekniska förutsättningarna begränsa hur många som samtidigt får vistas i byggnaden.

Nedan hittar du en en del tekniska krav som ställs beroende på personantal. Observera att detta inte är en anvisning för att kunna säkerställa eller höja personantalet. Till detta måste du anlita en sakkunnig projektör, till exempel en brandkonsult. Vårt syfte med att visa detta är att du ska kunna få en första varning för om ni tar in för mycket folk lokalen.

Har du exempelvis en inåtgående dörr i en utrymningsväg, får ni aldrig vara fler än 30 personer i lokalen även om ni har plats för fler. Skulle ni dela den här utrymningsvägen med en annan lokal, får ni aldrig vara fler än sammanlagt 30 personer i bägge lokalerna.

Observera även att det maximala personantalet generellt inte har några undantagstillfällen. Ni får alltså inte ta in fler personer än det tillåtna ens vid enstaka tillfällen.

Två utrymningsvägar som är oberoende av varandra

Det måste finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Med oberoende menas att en brand inte får kunna blockera bägge utrymningsvägarna. Minst en av utrymningsvägarna ska leda direkt ut till det fria eller till ett trapphus i egen brandcell. Mindre och lätt överblickbara lokaler i markplan med få personer kan få lov att ha en enda utrymningsväg, exempelvis små frisörsalonger eller tobaksaffärer, om dörren leder direkt ut till det fria.

Utrymningsvägarna ska utgöras av dörrar som är minst 0,80 meter breda och minst 2,00 meter höga i öppningen. Gångstråk före och efter utrymningsväg ska vara minst 0,90 meter breda. Om personantalet överstiger 150, ska bredden i och till utrymningsvägar vara minst 1,20 meter. Vid högt personantal måste även den sammanlagda utrymningsbredden beaktas. Konsultera en sakkunnig om detta.

Ni får inte ha det för trångt

I Boverkets byggregler finns en tabell för dimensionerande persontäthet (BBR 21, tabell 5:333). Vid användning av denna tabell ska hänsyn tas till vilka ytor som personerna har till förfogande. Exempelvis är dimensionerande persontäthet för pub 3 personer per kvadratmeter, men för det sammanlagda personantalet i puben kan inte lokalens alla ytor för räknas in. Toaletter, personalutrymmen, ytor med bordsservering, garderober eller andra ytor där det inte är möjligt eller rimligt att pubgäster vistas kan inte medräknas som pubyta.

Om ni är fler än 30 personer

Om ni är fler än 30 personer ska dörrar i och till utrymningsvägar vara utåtgående.

Om ni är fler än 50 personer

Om ni är fler än 50 personer ska dörrar i utrymningsvägar vara lätt öppningsbara enbart med ett handtag som trycks neråt eller utåt.

Om ni är fler än 150 personer

Om ni är fler än 150 personer ska:

  • dörrar i utrymningsvägar vara lätt öppningsbara med handtag som uppfyller SS-EN 179 (eller SS-EN 1125 om det föredras)
  • utrymningsstråk och dörröppningar i utrymningsvägar vara minst 1,20 meter breda
  • det finnas ett godkänt utrymningslarm med nödvändiga styrningar,  exempelvis avstängning av ljudanläggning och tändning av belysning
  • nödbelysning finnas i lokalen samt i och utanför utrymningsvägarna
  • väggar och tak ha ytskikt i brandteknisk klass I (B-s1,d0) vilket motsvarar normalt målad betong eller gips.

Om ni är fler än 300 personer

Om in är fler än 300 personer ska utrymningslarmet ha talat meddelande.

Om ni är fler än 600 personer

Om ni är fler än 600 personer ska det finnas minst 3 utrymningsvägar som är oberoende av varandra.

Om ni är fler än 1 000 personer

Om ni är fler än 1 000 personer ska:

  • dörrar i och till utrymningsvägar vara öppningsbara med panikreglar som uppfyller standarden SS-EN 1125
  • det finnas minst fyra utrymningsvägar som är oberoende av varandra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?