Gasflaskor

Varje år larmas vi på räddningstjänsten till bränder i byggnader där gasflaskor förvaras. Eftersom brandutsatta gasflaskor innebär en stor risk för både allmänhet och brandmän, kan det bli tvunget för oss att backa till skydd och låta byggnaden brinna ned. Med ett fåtal enkla steg kan du åtgärda riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö och förutsättningar för en lyckad släckinsats i händelse av brand.

Konsekvenser vid felaktig förvaring

Gasflaskor i brinnande lokaler kan orsaka kraftiga explosioner, ge splitter och hela flaskor kan flyga iväg. En livsfarlig situation för såväl personer i omgivningen som för brandmännen på plats.

Räddningstjänsten kan tvingas backa

Ett rekommenderat säkerhetsavstånd för en brandutsatt gasflaska är 300 meter. En indikation på att det finns brandutsatta, felaktigt placerade flaskor i en byggnad kan innebära att räddningstjänsten tvingas backa utan släckinsats. Det i sin tur kan leda till en totalskada på din fastighet, endast på grund av att flaskorna inte hanterats korrekt. Notera att detta gäller för alla gasflaskor och inte endast de som innehåller brandfarlig gas, exempelvis syrgasflaskor eller kvävgasflaskor.

Vid brand

Om gasflaskorna inte är påverkade av branden – Ta ut dem!
Lyckas du inte få ut gasflaskorna – informera räddningstjänsten att det finns gasflaskor i byggnaden.

Första prioritet är dock alltid: Rädda, Varna, Larma och Släck.

Här kan ni se en film som Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund producerat för att visa vad som kan hända med en brandpåverkad gasflaska.

Så ska gasflaskor hanteras

Med enkla medel kan du göra mycket för att skydda dig själv, dina kollegor och ditt företag mot olyckor där gasflaskor är inblandade. Nedan beskrivs de tre förvaringsalternativ räddningstjänsten rekommenderar.

Alternativ 1 – Högst säkerhet

 • Förvara gasflaskorna utomhus eller i ett förråd/skåp utanför byggnaden.
 • Ta in flaskorna när de ska användas eller led in gasen via fasta rörinstallationer till användningsplatsen.
 • Märk ut förvaringsutrymmet med varningsskylt för gasflaska under tryck.

Alternativ 2

 • Förvara gasflaskorna som behövs i din dagliga verksamhet direkt innanför en ytterdörr. I händelse av brand kan räddningstjänsten eller ni själva snabbt ta ut dem på ett enkelt och säkert sätt.
 • Märk upp ytterdörren utifrån med varningsskylt för gasflaska under tryck.
 • Vid användning hämtas flaskorna från uppställningsplatsen. Efter användning ställs de tillbaka. Uppställningsplatsen ska vara fri från brännbart material.
 • Enbart de flaskor som ni använder dagligen i er arbetslokal får förvaras på detta sätt. Övriga flaskor ska förvaras enligt något av de andra alternativen.

Alternativ 3

 • Förvara gasflaskorna i ett brandavskilt förråd/skåp inomhus, endast avsett för gasflaskor, lägst brandteknisk klass EI 60.
 • Utrymmet bör vara lättåtkomligt utifrån för räddningstjänsten.
 • För samtliga alternativ ska förvaringsutrymmet märkas upp utifrån med varningsskylt för gasflaska under tryck, förekomst av brandfarlig vara samt förbud mot rökning och öppen eld om mängden är över 30 liter brandfarlig gas (För privatpersoner mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas). För icke brännbara gaser, enbart skylt för gasflaska under tryck.

Enkla steg för att hantera gasflaskor

 • Förvara flaskorna enligt alternativ 1-3.
 • Informera alla anställda om att ta ut gasflaskor ur lokalen vid brand (om det kan ske på ett säkert sätt).
 • Lämna in gamla gasflaskor ni inte använder till återvinningscentral.
 • Märk upp lokaler, arbetsfordon och servicebilar om de innehåller gasflaskor med varningsskylt för gasflaskor.
 • Se till att utrymmen, även fordon, där gasflaskor med brandfarlig gas förvaras är välventilerade.

Kom ihåg

Informationen på denna sida är att betrakta som råd från räddningstjänsten. Råden syftar till att du säkert ska hantera dina gasflaskor på ett, ur vår synvinkel, säkert sätt samt att vi i händelse av brand ska kunna rädda din byggnad.

Detta är generella riktlinjer för att täcka in den stora massan av olika typer av gasflaskor runt om i samhället. Viktigt att tänka på att det kan finnas ytterligare krav att följa bl. a. utifrån typ av byggnad, verksamhet, mängder etc. Se vidare på www.msb.se i föreskrift MSBFS 2020:1, Hantering av brandfarlig gas och brandfarliga vätskor samt för vissa verksamheter utgivna handböcker från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Fick du hjälp av informationen på sidan?