Tillsyn

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska verksamheter och fastighetsägare se till att deras lokaler har ett tillräckligt bra brandskydd. Räddningstjänsterna är skyldiga att kontrollera att lagen följs. Därför gör vi tillsyn.

Vid tillsynen tittar vi på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och bland annat på vilka rutiner och regler som finns för att förebygga att en brand uppstår och för att minimera konsekvenserna av en brand. Detta gör vi genom att titta på SBA-dokumentationen och genom att ställa vissa frågor vid tillsynen. Ett annat bedömningskriterium för det förebyggande arbetet är hur många tekniska brister som vi upptäcker, eftersom dessa i flesta fall borde ha upptäckts i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vi tar också en runda i lokalerna och gör stickprovskontroller på det fysiska brandskyddet. Vi tittar främst på brandtekniska installationer, möjligheterna för en säker utrymning och om det finns några särskilda brandrisker.

Om brandfarliga eller explosiva varor hanteras kontrollerar vi även det.

Hur ofta gör vi tillsyn?

Hur ofta vi gör tillsyn beror på typ av verksamhet som bedrivs och hur bra brandskyddet är. Verksamheter som kan vara svåra att utrymma eller där en brand kan får stora konsekvenser får oftare tillsyn, exempelvis hotell, nattklubbar, skolor och vårdboenden. Är brandskyddet bra dröjer det längre tills nästa tillsyn än om vi upptäcker brister.

Hanteringen av tillståndspliktiga brandfarliga och explosiva varor tillsynar vi normalt vart tredje år men oftare om vi har upptäckt brister. Fyrverkeriförsäljning kontrollerar vi normalt inför varje nyår.

Vad gör vi om vi upptäcker brister i brandskyddet?

Efter en tillsyn får ni en tjänsteanteckning av oss som beskriver vad det är vi har sett vid besöket. Ni får gärna kommentera och komplettera den, det ska oftast göras inom 3 veckor. Efter det tar vi beslut, oavsett om ni har hört av er eller inte. Om bristerna är små och inte innebär någon fara kan vi ändå tycka att brandskyddet är skäligt. Även små brister behöver åtgärdas, men vi litar på att ni tar tag i det och tittar på det vid nästa tillsyn.

Finns det lite större brister som gör att vi inte tycker att brandskyddet är skäligt blir vårt beslut troligen att förelägga er om att göra något för att förbättra brandskyddet. Ett föreläggande är vårt myndighetsverktyg för att få till en rättelse av en brist. Det beskriver för er vad det är ni ska göra och inom vilken tid. Ett föreläggande kan alltid överklagas, vilket ni gärna får göra – men kom ihåg att göra det inom 3 veckor från det att ni fått beslutet.

I vissa fall utfärdar vi ett förbud vilket innebär att en viss lokal eller anordning inte får användas tills det att bristerna är åtgärdade. Ibland förenas föreläggande med vite. Vite är en avgift som betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs.

Vi vill gärna komma överens med alla, men…

Vår ambition är att vi ska vara överens om vilka åtgärder som måste genomföras för att brandskyddet ska vara tillräckligt bra. Men ibland tycker vi olika och då kan vårt beslut alltid överklagas hos Länsstyrelsen.

Kostnader för tillsynen

Tillsynen är inte skattefinansierad. Därför tar vi ut en kostnad för den.  Kostnaden består av en grundavgift och en rörlig avgift. I grundavgiften ingår bokning, planering, förberedelser, framkörning, upprättande av tjänsteanteckning, uppdatering av uppgifter och all annan administration. Den rörliga avgiften består av tidsåtgången på plats, minimum en timme, därefter per påbörjad halvtimme. Behöver vi göra en efterkontroll tillkommer en kostnad för den.

Vår timtaxa är beslutad av våra medlemskommuner och består av vår självkostad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?