Flerbostadshus

Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I arbetet ingår bland annat systematiska kontroller att inga brännbara eller andra föremål står i trapphuset, att räddningsvägar är snöröjda och fria från hinder, att brandvarnare finns i lägenheterna och att brandklassade dörrar till vind och källare stänger som de ska.

Trapphus

I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning, och dessutom utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset.

En barnvagn som sätts i brand kan fylla hela trapphuset med livsfarlig rök.

I trapphus ska det finnas möjlighet för räddningstjänsten att ventilera ut brandgaser. Detta kan ske med hjälp av en röklucka eller ett fönster överst i trapphuset. Luckan eller fönstret ska gå att öppna från bottenplanet. Alternativt ska det finnas öppningsbara fönster i trapphuset på varje eller vart annat våningsplan och alltid på översta våningsplanet.

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg för alla som bor där, måste dörrar som ansluter till trapphuset ha tillräckligt bra brandskydd. Detta kan medföra att räddningstjänsten vid en tillsyn ställer högre krav på dörrar och sido- eller överljus jämfört med de krav som ställdes när huset byggdes.

Inredning av vind

Eftersom inredning av vind är bygglovspliktigt ska ombyggnaden uppfylla dagens byggregler och en brandskyddsdokumentation ska tas fram. Att tänka på är att kravet även omfattar utrymningsvägarna från den nya lägenheten, alltså fönsterutrymning och trapphus. En inredning av en vind kan alltså medföra att brandskyddet i hela trapphuset måste förbättras. Alla dörrar mot trapphuset ska då uppfylla erforderlig brandteknisk klass och trapphuset ska ha en röklucka eller öppningsbart fönster med ovansidan minst en meter ovanför vindsplanets golv.

Räddningstjänsten ska kunna rädda personer från vindsvåningen genom ett fönster varför det behövs fönster ut mot gatan eller mot en innergård som är körbar och åtkomlig för räddningstjänstens höjdfordon. Takfönster får användas om det är tillräckligt stort, är lätt åtkomligt från insidan och har en stigbrygga på utsidan till en plats dit räddningstjänstens höjdfordon når.

Permobil

En permobil är normalt tillverkad av obrännbart eller brandskyddat materiel och får därför placeras i trapphus om den inte utgör ett hinder. Lämplig placering är i nisch eller under trapplöp. Permobilen får däremot inte laddas i trapphuset.

Brandvarnare i lägenhet

Enligt lag ska fastighetsägare och hyresgäst ansvara för att brandskyddet är tillräckligt bra. Vår tolkning av lagen är att det ska finnas brandvarnare i varje lägenhet varför vi också ställer krav på detta. Vi anser att fastighetsägaren ska ansvara för att brandvarnare monteras i varje lägenhet och att den som bor i lägenheten sedan ska sköta kontroll och batteribyte.

En brandvarnare får täcka högst 60 m2 och högst ett våningsplan. Om lägenheten är mer än 60 m2 och/eller har fler än ett plan krävs det alltså fler brandvarnare.

Brandfarlig vara

Brandfarlig gas får inte förvaras i källare, vind eller garage. Mindre mängder brandfarliga vätskor får förvaras i brandavskilt och låst utrymme i vind och källare.

Syrgas

Om den boende har syrgasflaskor hemma rekommenderar vi att standardiserad varningskylt sätts under handtaget på ytterdörrens insida, cirka 50 cm över golv. Används en syrgaskoncentrator behövs varningsskylt endast om koncentratorn innehåller syrgasflaskor. I bostaden kan varningsskylt sättas på utsidan av dörren till det rum där syrgasflaskor finns.

Vid användning av syrgas kommer syrgaskoncentrationen i bostaden att öka vilket kan leda till förhöjd brandrisk och häftigare brandförlopp. Det är därför viktigt att de anvisningar som kommer från sjukvården eller leverantören efterlevs. Bland annat tillåts inte rökning eller levande ljus i samma rum som syrgasen eller koncentratorn.

Garage

Vi rekommenderar att för varje parkeringsplats bör högst 5 liter brandfarlig vätska, förutom bränsle i fordons tank och reservdunk, tillåtas. All brandfarlig vätska ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det innebär att brandfarlig vätska, inklusive reservdunk, ska förvaras antingen i bilen eller i ett låst skåp.

I garage i bottenplan i flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras, förutom bilens reservdunk som ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. I garage bör för övrigt inget annat förvaras än vad som normalt kan anses tillhöra fordonet, exempelvis en uppsättning däck.

Tvättstuga

Från tvättstugan ska det finnas tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om avstånden inte är för långa så kan dessa utrymningsvägar bestå av en trappuppgång i vardera änden av källarkorridoren. Om det blir för långt till närmsta utrymningsväg måste en andra utrymningsväg finnas direkt från tvättstugan till det fria, exempelvis via ett fönster. Fönstret ska vara sidohängt av vara minst 50 cm bredd och minst 60 cm högt i öppningen. Bredd + höjd ska vara minst 150 cm Det ska vara lätt att ta sig ut genom fönstret med hjälp av stege och plattform. Tänk på vilka som bor eller kan komma att bo i huset, även en gammal person ska kunna ta sig ut. Utanför fönstret ska det vara lätt att ta sig vidare till en säker plats.

Om det på grund av byggnadens utformning är omöjligt eller mycket svårt och kostsamt att anordna något av ovanstående, kan en lösning med seriekopplade brandvarnare accepteras.

Räddningsvägar

Räddningsvägar ska underhållas och hållas tillgängliga för våra räddningsfordon. Det innebär att de ska snöröjas och vegetation ska klippas. Om ni sätter upp plank, grillplatser etcetera, får detta inte inskränka på räddningsvägarna eller försämra våra möjligheter att manövrera på området.

Bommar ska vara möjliga att låsa upp med brandkårsnyckel eller vara försedda med vårt nyckelskåp.

Råd och anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?