Tillstånd och hantering av brandfarlig vara

Om ni ska hantera mer än en viss mängd brandfarliga varor måste ni först få tillstånd. I tabellen nedan framgår det hur mycket ni får hantera utan tillstånd.

Tillstånd söker ni hos räddningstjänsten och ansökningsblanketter hittar ni under e-tjänster och blanketter.

Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat och tillståndstiden beror bland annat på vilken typ av verksamhet som ni bedriver. Den normala tillståndstiden för skolor och restauranger är sex år och för bensinstationer och andra stora anläggningar 12 år.

Lantbruk behöver inget tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60˚c.

Tillståndsprocess

Tillstånd söks innan anläggningen byggs. Om ni redan har ett tillstånd som är på väg att gå ut måste ni ansöka om nytt tillstånd minst 4 veckor innan det gamla tillståndet går ut.

Vi är skyldiga att ge er svar inom tre månader, men för mindre anläggningar ger vi normalt svar inom ett par veckor. Vid stora och komplexa anläggningar exempelvis kemianläggningar, kan vi behöva skicka ansökan vidare till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket kan förlänga svarstiden.

När vi har en komplett ansökan kan vi ge er besked.  För att ni ska få använda anläggningen, måste:

  • vi ha gjort en avsyning
  • eventuella anmärkningar från avsyningen vara åtgärdade
  • minst en föreståndare finnas anmäld till oss
  • eventuella villkor i tillståndet vara uppfyllda.

För att kontrollera att anläggningen är rätt byggd, kan ni före avsyningen på eget ansvar prova anläggningen, förutsatt att de installationer och kontroller som krävs för driftsättning är gjorda.

Vid en avsyning kontrollerar vi att anläggningen är rätt gjord, dels genom att vi går igenom de dokument som installatören tagit fram och dels genom att vi gör stickprovskontroller på anläggningen. Det är dock alltid ni själva som ansvarar för att er anläggning är rätt utförd.

Föreståndare brandfarlig vara

Om ni har tillståndpliktiga mängder brandfarlig vara ska en föreståndare anmälas till oss. En föreståndare ska ha tillräckliga kunskaper om de brandfarliga varor som verksamheten hanterar. Exempelvis ska föreståndaren känna ämnenas egenskaper, risker och hur de uppträder vid en brand. Föreståndaren ska även känna till de regler som finns för hantering av brandfarlig vara och vara väl insatt i er anläggning.

En föreståndare ska känna till sitt ansvar och ha rätt till att genomföra nödvändiga åtgärder för att hanteringen av de brandfarliga varorna ska vara säker. Om föreståndaren inte genom sin ordinarie tjänst har denna rätt, ska en skriftlig fullmakt finnas. En föreståndare ska exempelvis ha rätt att stoppa produktionen om hanteringen av de brandfarliga varorna inte är säker.

Föreståndaren blir vår kontaktperson vid tillsyn av de brandfarliga varorna. Föreståndare anmäls i tillståndsansökan eller på blankett som ni hittar under e-tjänster och blanketter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?