Tillstånd och hantering av explosiva varor

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara förutom i vissa undantagsfall som beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2019:1, 2 kap. (se under ”Information och råd” och ”Gällande regler, lagar och föreskrifter”).

Ett tillstånd för hantering av explosiva varor är alltid tidsbegränsat till max 3 år.

Tillståndsprocess

Tillstånd söks i god tid innan hanteringen ska påbörjas. Om ni redan har ett tillstånd som är på  väg att gå ut måste ni ansöka om ett nytt tillstånd. Ansökan ska vara inne senast 4 veckor innan befintligt tillstånd går ut. Om tiden löpt ut får ni inte längre hantera explosiva varor i mängder över tillståndspliktig mängd. Om verksamheten övergår till ny verksamhetsutövare får verksamheten fortsätta att bedrivas enligt gällande tillstånd under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts till RSNV och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in senast tre månader efter att bytet skett.

Vi är skyldiga att ge er svar inom tre månader från det att vi fått in en komplett ansökan. För hantering i mindre omfattning ger vi normalt svar inom ett par veckor. I vissa fall kan vi behöva skicka ansökan vidare till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bedömning, vilket kan förlänga svarstiden.

Föreståndare explosiv vara

Om du har tillstånd att hantera explosiv vara, ska du utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos de anmälda föreståndarna. Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret genomföras. Föreståndarna ska därefter godkännas av tillståndsmyndigheten.
En föreståndare ska ha tillräckliga kunskaper om de explosiva varor som verksamheten hanterar. Exempelvis ska föreståndaren känna varornas egenskaper och risker. Föreståndaren ska även känna till de regler som finns för hantering av explosiv vara och vara väl insatt i er anläggning.

En föreståndare ska känna till sitt ansvar och ha rätt till att genomföra nödvändiga åtgärder för att hanteringen av de explosiva varorna ska vara säker. Om föreståndaren inte genom sin ordinarie tjänst har denna rätt, ska en skriftlig fullmakt (delegation) finnas. En föreståndare ska exempelvis ha rätt att stoppa hanteringen om det inte sker på ett säkert sätt enligt gällande regler.

Föreståndaren blir vår kontaktperson vid tillsyn av de explosiva varorna. Föreståndare anmäls i tillståndsansökan eller på blankett som ni hittar under e-tjänster och blanketter.

Anmälan och godkännande av deltagare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos de anmälda deltagarna. Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret genomföras. Deltagare ska därefter godkännas av tillståndsmyndigheten.
Undantag för anmälningsplikt finns för verksamheter som enbart hanterar explosiv vara av begärlighetsgrad C (t.ex. fyrverkerier som säljs till allmänheten) eller då explosiv vara hanteras i samband med lärarledd undervisning. Se vidare i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3.

Personer med betydande inflytande över verksamheten

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökande är en juridisk person. Mer information finns i dokumentet ”Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarliga varor” under e-tjänster och blanketter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?