Onödiga larm

Med onödigt larm avses en larmsignal som inte kan hänföras till brand eller annat nödläge, med andra ord en larmsignal som orsakats av en händelse där det inte kan antas att någon skulle larmat 112.

Exempel på onödigt förorsakat automatlarm kan vara:

  • Rök från levande ljus, tomtebloss, rökmaskiner, inomhusraketer och liknande
  • Rök eller damm orsakat av hantverkare
  • Rök eller ånga från matlagning eller städning
  • Rökning

För att undvika onödiga larm ska brandlarmsanläggningen underhållas enligt regelverket SBF 110. Det är också viktigt att anläggningsskötarna har utbildning för att hantera anläggningen. Att skapa rutiner så att hantverkare alltid kontaktar anläggningsskötaren för eventuell frånkoppling innan de påbörjar arbeten minskar risken för onödigt larm i samband med hantverksarbeten.

Vid återkommande onödiga larm är det bra att kontakta anläggarfirman och diskutera andra åtgärder så som:

  • Att rätt typ av detektor finns installeras för det aktuella utrymmet.
  • Att kapslade detektorer installeras i våtutrymme och utomhus.
  • Att rökdetektor inte blir placerad utanför våt/duschutrymme eller i köksutrymme.
  • Timer, kan vara en bra lösning då kortare frånkopplingar måste göras vid arbete som kan orsaka planerad rökutveckling/ångutsläpp.
  • Installera en larmlagringstablå. För detta krävs att verksamheten har en egen larmorganisation, för denna åtgärd kontakta försäkringsbolaget.
  • Installera tvådetektorsberoende. Kontakta försäkringsbolaget och anläggarfirman.

Onödigt förorsakat automatiskt brandlarm debiteras

Räddningstjänsten har rätt att debitera varje utryckning som inte förorsakats av brand eller nödläge. Vi har även rätt att vid upprepade onödiga larm genomföra kontroller på anläggningen med syfte att följa upp vilka åtgärder anläggningsägaren har vidtagit och avser att vidta för att minimera de onödiga larmen.

Utryckningar vid onödiga larm samt ovan beskrivna kontroller debiteras enligt Räddningstjänsten Skåne Nordväst separata lista gällande avgifter för aktuellt år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?