Butiker

Systematiskt brandskyddsarbete

Ni ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som är anpassat till era och butikens förutsättningar. I arbetet ingår bland annat att nödutgångar fungerar som de ska och inte är blockerade, att släckarna finns på sina platser, att branddörrar fungerar som de ska och att inget brännbart materiel ställs på olämpliga ställen. Hanterar ni brandfarliga eller explosiva varor ska ni kontrollera att hanteringen av dessa sker på rätt sätt.

Skjutdörrar

Om det inte finns en vanlig utrymningsväg i direkt anslutning till en skjutdörr, ska skjutdörren ha en inbyggd utrymningsfunktion. Funktionen kan vara att dörrarna går att öppna med ett måttligt tryck utåt. Dörrarna ska också öppna med automatik vid brandlarm eller strömavbrott. Denna funktion kan ni prova kvartalsvis i ert systematiska brandskyddsarbete genom att slå av säkerhetsbrytaren som sitter vid skjutdörren. Dörren ska då öppnas. Om den inte öppnas kan det bero på att batteriet är dåligt.

Samlingslokal

Om antalet personer i butiken kan överstiga 150, kunder och personal inräknat, klassas butiken som en samlingslokal. Om flera butiker ligger i samma brandcell ska personantalet i alla butiker räknas samman.

I samlingslokaler ställs särskilda krav på brandskyddet.

Brandfarliga vätskor

Det är viktigt att brandfarliga vätskor hanteras rätt för att de inte ska innebära en onödig fara för personal eller kunder.

  • mängden brandfarliga vätskor som får förvaras i butiken är begränsad, se tabellen nedan
  • avståndet mellan lätt antändbart material (exempelvis papper, kartong och kläder) och brandfarlig vätska måste vara minst 6 meter
  • avståndet mellan utrymningsväg och större mängd än 100 liter brandfarlig vätska måste vara minst 12 meter
  • avstånden till antändbart material och utrymningsväg får minskas om den brandfarliga vätskan förvaras i klass 1-skåp
  • brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med aerosoler eller brandfarliga gaser
  • tänk på att spolarvätska, även färdigblandad, klassas som brandfarlig vätska.

Om er butik vid något tillfälle har mer än 100 liter brandfarliga vätskor måste ni ha tillstånd. Tillstånd söker till hos oss och ni kan läsa mer om tillståndsprocessen här. Ansökningsblanketter hittar ni under e-tjänster och blanketter.

Förpackningar brandfarlig vätska

Plastförpackningar som är större än 5 liter får endast säljas ”över disk” eller utomhus. Mjuka förpackningar bör undvikas eftersom dessa lätt kan spricka. Om de ändå finns i sortimentet bör de placeras lågt.

Aerosoler

Aerosoler är sprayburkar, exempelvis färgburkar, hårspray, rengöringsmedel på sprayburk och bilprodukter på sprayburk. Aerosolen klassas som brandfarlig om drivgasen och/eller innehållet är brandfarlig. Ofta används gasol som drivgas.

Om er butik har mer än 100 liter brandfarliga aerosoler måste ni ha tillstånd. Tillstånd söker till hos oss och ni kan läsa mer om tillståndsprocessen här. Ansökningsblanketter hittar ni under e-tjänster och blanketter.

Tillåtna mängder brandfarliga varor

Mängden brandfarliga varor som får förvaras i en butik är begränsad enligt tabellen nedan. Större mängder ska förvaras i ett rum som är brandtekniska avskilt i lägst klass EI 90.

Fick du hjälp av informationen på sidan?