Kom igång med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För dig som är i uppstartsfas med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kan nedanstående checklista vara till hjälp.

Om du har frågor kan du kontakta oss.

Arbeta systematiskt

Att arbeta systematiskt innebär dels att du ska dokumentera ert brandskydd och dels att arbeta aktivt med det. Ett exempel är att dokumentera var handbrandsläckare finns och av vilken typ de är, och att regelbundet kontrollera att handbrandsläckarna är på plats, att de inte är gömda bakom något och att mätaren visar på det gröna området. Dokumentera och arbeta aktivt.

Boka in ett uppstartsmöte

Det är lämpligt om personer från ledningen deltar, eftersom brandskyddsorganisationen ska vara väl förankrad på arbetsplatsen. Det bör även finnas med en person med god kännedom om byggnaden, exempelvis en vaktmästare eller en fastighetsskötare.

Gå igenom nedanstående punkter vid mötet. Diskutera och dokumentera.

 • Var finns brandriskerna?
 • Beskriv er verksamhet i stora drag, vilka arbetsuppgifterna är och vilka brandrisker som finns
 • Kan brandriskerna förebyggas med regler och rutiner? (Till exempel: var får man röka? Har spisen timer?)
 • Hur får ni reda på om det brinner?
 • Hur varnar ni varandra?
 • Har du larm? Hur fungerar larmet? Är det vidarekopplat till SOS?
 • Vet alla hur de ska bete sig om det börjar brinna?
 • Om det börjar brinna, kommer alla ut på ett säkert sätt?
 • Var finns utrymningsvägarna?
 • Är utrymningsstrategin känd för alla?
 • Behöver någon hjälp för att komma ut? Hur?
 • Vem hjälper vem ut? Hur?
 • Kan du börja släcka?
 • Har du utrustning? Var finns den? Vet du hur du ska använda den?
 • Personalens kunskap
 • Inventera behoven av utbildning. Har de anställda genomgått någon brandutbildning? Såväl praktisk som teoretisk?
 • Upprätta utbildningsplaner. Det vill säga vem som ska genomgå vilken utbildning och när detta kommer att ske.
 • Utse ansvarig för innehåll och genomförande av utbildning
 • Hur förhindras brandens spridning?
 • Gör en skiss över din byggnad. Märk ut brandcellsgränser och utrymningsvägar.
 • Var finns brandcellsgränserna?
 • Är brandcellsgränserna intakta? Gå och titta efter, är dörrarna helt täta eller finns det en glipa under dörren? Finns det genomföringar med till exempel kablar och sladdar i väggarna?
 • Vem kontrollerar att brandskyddsåtgärderna fungerar?
 • Vem har ansvaret?
 • Hur ofta kontrolleras brandskyddet, till exempel brandlarm, handbrandsläckare och brandvarnare?
 • Fnns det rutiner för kontrollerna? Kontrollistor?
 • Finns det rutiner för service och underhåll?

Övriga dokument

Samla in andra dokument som berör brandskyddsarbetet, till exempel:

 • Riskanalyser
 • Tillsynsprotokoll, eventuella förelägganden från räddningstjänsten med mera
 • Handlingar från genomförda revisioner av till exempel automatiskt brandlarm, vattensprinkler, elinstallationer
 • Beredskapsplaner
 • Insatsplaner
 • Tillbudsrapporter

När alla punkter har blivit utredda och dokumenterade är det dags att starta upp det systematiska brandskyddsarbetet på riktigt.

Exempel på SBA-dokumentation

Som en hjälp på vägen att ta fram er egen dokumentation, kan ni titta på våra exempeldokument som ni kan ladda hem här. Tänk på att dessa dokument är exempel och att det systematiska arbetet ska vara anpassat till verksamhetens och byggnadens förutsättningar och de risker som finns i verksamheten.

SBA Internkontroll kvartal
SBA internkontroll årlig
Systematiskt brandskyddsarbete SBA exempel

Extern hjälp

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder sin hjälp för ert systematiska brandskyddsarbete, och givetvis kan ni anlita denna externa hjälp. Men glöm inte att det är ni själva som ska bedriva ert SBA och ni ska själva ha kunskap om era risker, vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det ska kontrolleras. Den externa hjälpen bör användas för att komma igång med och förstå ert SBA.

Fick du hjälp av informationen på sidan?