Insatsstödjande åtgärder i höga hus

Detta är Räddningstjänsten Skåne Nordvästs syn på hur insatsstödjande åtgärder i höga hus bör utformas. Dokumentet tar upp viktiga områden att beakta vid projektering för att åtgärderna ska fungera som avsett utifrån RSNV:s förutsättningar och insatsmetodiker.

Anvisningarna utgår från Boverkets byggregler (BBR) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rök- och kemdykning. BBR, föreskrifter och standarder ska följas, dokumentet ska endast utgöra en komplettering.

Med höga hus avser RSNV i dokumentet alla byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter. Generellt förespråkar RSNV att projekt tidigt tar kontakt för att stämma av insatsförutsättningar i hus som förses med räddningshiss (högre än 10 våningar) samt för byggnader där det finns tolkningsutrymme gällande våningsantalet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?