Förskolor

Ni ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som är anpassat till byggnadens och brandskyddets förutsättningar samt med hänsyn till att ni bedriver en verksamhet där det finns många som är beroende av vuxnas hjälp vid en utrymning.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här.

Släckutrustning

På en förskola finns det många nyfikna fingrar som gärna undersöker handbrandsläckarna. Om brandsläckarna inte får vara ifred är en möjlig lösning är att placera handbrandsläckarna i ett olåst brandsläckarskåp. Ni kan även prova att sätta handbrandsläckarna lite högre upp, dock bör handtaget på släckaren inte vara högre upp än 1,5 meter över golvet. Tänk på att ni aldrig får låsa in släckarna eller sätta annat än godkända plomberingar på dem. Läs mer om släckutrustning här.

Barngrindar

Grind för att förebygga risk att barn skadas eller tar sig ut från sin förskoleavdelning, får monteras i dörröppning som även utgör utrymningsväg eller väg till utrymningsväg under följande förutsättningar:

 • grinden får inte hindra eller försvåra en utrymning när den är öppen
 • dörröppningen ska vara minst 80 cm bred även när grinden är monterad
 • grinden får i öppet läge inte blockera den naturliga gångvägen till utrymningsvägen
 • grindens låsanordning ska vara lätt att förstå samt vara enkel och snabb att öppna för en vuxen
 • för att undvika fallolycka bör grinden vara minst 650 mm hög över golv
 • anordningen får inte på annat sätt försvåra en utrymning
 • grindar bör vara godkända för sitt ändamål och uppfylla branschstandard.

Spisar på avdelningar

Många förskolor har spisar på avdelningarna och i utrymmen som barn kan komma in i. Vissa spisar används regelbundet och andra mer sällan, kanske bara till pepparkaksbaket. Tänk på att spisen aldrig får användas som en förvaringsyta. Även ett litet föremål på en het spisplatta kan ge upphov till stora mängder giftig rök och orsaka en brand. Spisar på avdelningar ska vara möjliga att bryta med en timer, nyckelbrytare eller huvudbrytare som barnen inte kan nå eller manövrera. Detta förebygger inte bara risken för brand men även risken för brännskador. Spisen ska vara försedd med tippskydd och gärna även med hällskydd om spisen står i ett utrymme som barnen kan komma in i.

Brandlarm och brandvarnare

På en förskola ska det finnas ett larmsystem som tidigt upptäcker och varnar för en brand. Detta larm bör helst utgöras av utrymningslarm som aktiveras av ett automatiskt brandlarm, men även ett brandvarningssystem (exempelvis kombilarm) eller brandvarnare godtas. Brandvarnare / rökdetektorer ska finnas i:

 • alla utrymmen där barn normalt kan vistas och ha tillgång till, med eller utan personal
 • utrymningsvägar och övriga kommunikationsvägar (exempelvis korridorer och kapprum)
 • utrymmen med särskilda brandrisker exempelvis kök, rum med spis eller andra tändkällor, elcentraler, tvättstugor och rum med torkskåp.

För övrigt gäller att:

 • varje detektor/brandvarnare får täcka maximalt 60 m2 och endast ett våningsplan
 • toaletter får undantas. Mindre utrymmen som är öppna mot detekterat utrymme får undantas om den sammanlagda täckningsytan är högst 60 m2
 • brandvarnare ska placeras, monteras och skötas enligt tillverkarens anvisning
 • brandvarnare ska funktionsprovas och om de är seriekopplade kommunikationsprovas minst en gång per kvartal
 • i förskolor som är projekterade enligt BBR 19 eller senare ska brandvarnare eller detektorer täcka hela verksamheten (BBR 19, 5:355), dvs. även exempelvis kontor oavsett om särskild brandrisk finns eller inte. Om ett brandlarm installeras ska det utformas enligt SBF 110:7 med heltäckande skydd
 • vi rekommenderar seriekopplade brandvarnare. I vissa fall ställer vi krav på att seriekopplade brandvarnare ska användas, exempelvis om en vanlig brandvarnare inte kan höras dit personal normalt vistas
 • nattis ska vara försedda med ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm.

Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning ställs högre krav på brandskyddet. Läs mer om tillfällig övernattning här eller kontakta oss.

Nattis

På ett nattis ställs högre krav än på ett förskola som enbart bedrivs under dagtid eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att utrymma många sovande barn, särskilt om det är kallt och mörkt ute. Ett nattis bör därför projekteras i samråd med oss. Vi ställer bland annat krav på brandcellsindelning i större omfattning, heltäckande centralanslutet brandlarm och nödbelysning.

Containrar och sopkärl

Skolor och förskolor drabbas ofta av anlagda bränder. Det är därför viktigt att området runt byggnaderna hålls fritt från brännbart material. Sopkärl och containrar ska placeras på tryggt avstånd från byggnaden och kärlen bör vara inlåsta eller fastgjorda. Papperskorgar utomhus bör tömmas dagligen och det bör inte finnas papperskorgar i vindfång, nära fönster eller under takfot. Läs mer om containrar och sopkärl här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?