Mindre gasolanläggning

Exempel på en mindre gasolanläggning är köksutrustning i en restaurang eller en enkel laboratorie- eller svetsanläggning på ett företag eller en skola.

Innan ni börjar att bygga en anläggning så måste ni söka tillstånd för den. Då får ni tidigt besked på att ni får ha anläggningen i er lokal och ni får veta om det ställs några särskilda krav. Innan ni får ta en anläggning i bruk måste vi avsyna anläggningen och ge er vårt godkännande. Ansökningsblanketter hittar ni under e-tjänster & blanketter.

Dokumentation

Senast vid avsyningstillfället ska ni kunna visa vissa dokument för oss:

  • Intyg på att anläggningen är utförd enligt FGA 2020 eller på annat sätt visa att anläggningen uppfyller alla gällande krav
  • Intyg på genomförd täthetsprovning
  • En skiss eller ritning över anläggningen som visar alla delar som ingår. Exempelvis ska förvaringsutrymme, rördragning, ventiler och förbrukningsapparat finnas medtagna. Denna dokumentation vill vi har redan när ni söker ert tillstånd
  • Skriftliga instruktioner som anger hur anläggningen ska användas och skötas. Instruktionerna ska omfatta daglig, veckovis och årlig kontroll av anläggningen
  • Om det finns fler än två flaskor anslutna till anläggningen samtidigt ska det finnas en klassningsplan oavsett storlek på flaskorna. Om klassningsplan krävs ska säkerhetsklassen på elinstallationer i klassade områden motsvara den zon som anges i klassningsplanen
  • En föreståndaranmälan och intyg på att föreståndaren har den kunskap som krävs
  • Intyg på att skåp för inomhusförvaring av gasol uppfyller SS-EN 14470-2 eller att förvaringsplatsen minst har samma skydd som standarden kräver.

Förvaringsutrymme för gasolflaskor

Förvaringsutrymmet kan bestå av skåp utomhus, typgodkänt skåp enligt SS-EN 14470-2 eller motsvarande inomhus eller brandavskilt rum. Observera att skåp som inte är typgodkända inte kommer att godtas för förvaring inomhus, inte ens om skåpet godtagits i det tidigare tillståndet.

Förvaringsutrymmet ska vara brandtekniskt avskilt från övriga delar av byggnaden så att flaskorna skyddas mot brand och värme i minst 30 minuter. Om den sammanlagda förvarade mängden överstiger 250 liter ska skyddet hålla i minst 60 minuter. Skyddet får inte vara sämre än om ett typgodkänt skåp enligt SS-EN 14470-2 används. Även ventilationen ska vara brandavskild i samma klass.

Om det inte är möjligt med självdragsventilation ska ventilationen bestå av en fläkt som ger undertryck i förvaringsutrymmet (mekanisk frånluft). Fläkten ska vara Ex-klassad och vara försedd med ett driftlarm som ger tydlig indikation om fläkten stannar.

Skåp utomhus ska vara väl ventilerat i ovan- och underkant. Vid självdragsventilation ska skåpet ha övre och undre ventilationsöppningar som vardera motsvarar minst 0,5 procent av botten- eller golvarean. Utvändigt skåp ska vara lämpligt placerat med tanke på fasadens och omgivningens utformning. Öppningar i vägg eller öppningsbara fönster får inte finnas inom 3 meter på lägre höjd än 1,5 meter från marken. Källarfönster eller nedgång till källare får inte finnas inom 3 meter om inte en avledande skärmvägg sätts upp. Beroende på omgivningen kan det även bli aktuellt att montera påkörningsskydd kring flaskcentral och rörledningar.

Normala mängder snö får inte kunna blockera någon ventilationsöppning.

I förvaringsutrymmet får andra brandfarliga ämnen eller brännbart material inte förvaras. Förvaringsutrymmet ska vara låst.

Installationer

Alla rör, kopplingar, ventiler etcetera ska vara godkända för gasol. Rörledning ska helst dras i ett stycke hela vägen till förbrukningsapparaten. Om rören måste skarvas är det viktigt att skarvarna görs synliga så att de enkelt kan kontrolleras att det inte finns läckor. Utomhus får rören inte sammanfogas med klämkopplingar. Rörledningar får inte gjutas in i väggar, golv eller tak. Ledningar som går igenom väggar, golv eller tak ska dras genom ett skyddsrör och utrymmet mellan ledningen och skyddsröret fylls med plastiskt material. Har ledningen plasthölje är det viktigt att detta skalas bort vid varje genomföring. Vid genomföringar genom brandcellsgräns ska tätning ha samma brandteknisk klass som brandcellsgränsen.

Slang som sitter före regulatorn ska vara avsedd för gasol och vara stålarmerad eller ha slangbrottsventil. Slang efter reducerventil ska vara avsedd för gasol, märkt ”gasol -30°C”.

Efter varje flaskbyte skall tätheten kontrolleras. Ett sätt att göra detta är genom att installera en läckindikator efter ventilen på flaskan.

Förbrukningsapparat

Ansluten utrusning ska vara godkända. De flesta gasapparater (vissa industriapparater borträknade) är EU-typgodkända och har då en CE-märkning. Anslutningsslangen ska vara väl underhållen och får inte vara torr och/eller sprucken. Anslutningsslangen får inte vara längre 1,5 meter om det inte är tekniskt motiverat.

Säkerhetsavstånd mellan gasuttag och eluttag ska vara minst 0,5 meter.

Skyltning och märkning

Förvaringsutrymmet ska vara utmärkt med förbuds- och varningsanslag.


Huvudavstängningsventil skall vara lätt åtkomlig och väl utmärkt.

Rörledningar ska vara utmärkta med rätt färger, symboler, strömningsriktning och text.

Rutiner och instruktioner

De som ska hantera gasolanläggningen måste veta hur de ska använda och sköta anläggningen och framför allt hur de ska agera om något händer. Ni ska därför ha skriftliga instruktioner som ni kan få av eller ta fram tillsammans med er installatör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?